سیزدهمین نمایشگاه صنعت تهران – سال 92 | فارس قالب

سیزدهمین نمایشگاه صنعت تهران – سال ۹۲

آلبوم تصاویر حضور شرکت فارس قالب در سیزدهمین نمایشگاه صنعت تهران – سال ۱۳۹۲

fire0fire3fire4fire5fire6fire7